Uwaga, zmiana prawa dotyczącego budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

Dnia 19.09.2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zmieniają się przepisy regulujące sposoby wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

Nowelizacja wprowadza nowy art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 29a ustawy Prawo budowlane.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. we Wschowie opracowuje wzory druków ułatwiające inwestorom składanie wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji. Do tego czasu można składać wnioski zgodne z art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 29a ustawy Prawo budowlane.

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Szanowni Państwo, Na podstawie art.13 ust.1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej RODO), informuję, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych –jest Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy ulicy Nowopolnej 5, 67-400 Wschowa

2.W sprawie związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa , tel. 65 540 13 04 , e-mail: m.gwadera@zuw.wschowa.com.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust, 1b, 1c i 1f RODO

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umów, w tym dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy , a także wywiązania się przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. z innych ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z umowy oraz przepisów prawa.

5.Odbiorcą danych osobowych będą organy administracji publicznej , sądy, organy ścigania, firmy informatyczne obsługujące systemy informatyczne oraz dostarczające firmie ; spółce oprogramowanie, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie , podmioty świadczące usługi prawne, audytorskie lub konsultingowe.

6.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a po tym czasie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. 

 8. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: m.gwadera@zuw.wschowa.com.pl lub na adres siedziby administratora.                                                                                           

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.                                                                                                     

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  jeżeli uważa , że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.                                         

   Z wyrazami szacunku

Grzegorz Brzeskot – Prezes Zarządu

BADANIE WODY ORAZ ŚCIEKÓW W 2021

Badania wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. w 2021r

ENERGIA ELEKTRYCZNA 2021

Ogłoszenie nr 565243-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.„Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy