Informacje

 


 

UWAGA

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie z dnia 6 sierpnia 2018

dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego Kłoda

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu pbulicznego Kłoda pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody (woda surowa oraz uzdatniona), a także na sieci wodociągowej - Przepompownia Pomykowo oraz Tarnowa Łąka 73 informuje, iż jakość pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach.

 

Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych

Traci ważność Komunikat z dnia 11.07.2018 o pogorszeniu jakości wody produkowanej przez ww. wodociąg.

 

    


 

UWAGA

 

 

 

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. informuje mieszkańców gminy Krzywiń, ze z powodu dużego zapotrzebowania na wodę, w ostatnich dniach nastąpił spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

 

Stacje uzdatniania wody pracują z maksymalną, dozwoloną wydajnością.

 

Prosimy o zrozumienie sytuacji oraz racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art.13 ust.1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej RODO), informuję, że:

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych –jest Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.

   z siedzibą we Wschowie przy ulicy Nowopolnej 5, 67-400 Wschowa

 

2.W sprawie związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem

   ochrony danych osobowych  Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. ul. Nowopolna 5,

   67-400 Wschowa , tel. 65 540 13 04 , e-mail: m.gwadera@zuw.wschowa.com.pl

 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust, 1b, 1c i 1f RODO

 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia  i wykonania umów,  w tym dokonywania rozliczeń w czasie trwania  umowy , a także wywiązania się przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.  z innych ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z umowy oraz przepisów prawa.

 

5.Odbiorcą danych osobowych będą organy administracji publicznej , sądy, organy ścigania, firmy informatyczne obsługujące systemy informatyczne oraz dostarczające  firmie ; spółce oprogramowanie, podmioty świadczące usługi pocztowe  lub kurierskie , podmioty świadczące usługi prawne, audytorskie lub konsultingowe.

 

6.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a po tym czasie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

 

8. Posiada Pani/Pana prawo  dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych.

     Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: m.gwadera@zuw.wschowa.com.pl lub na adres siedziby administratora.

 

9. Dane osobowe nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,       jeżeli  uważa , że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza  przepisy prawa.

    

 

        Z wyrazami szacunku:

Grzegorz Brzeskot – Prezes Zarządu