PRZYŁĄCZA WOD-KAN

Zestawienie wymaganych dokumentów do podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i podpisania umowy o dostawę wody i odbiór ścieków.

 

1.Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan.
2.Wypełniony wniosek wraz z aktualną mapką poglądową z zasięgiem istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dostarczyć do ZUW we Wschowie Sp. z o.o. Po otrzymaniu Zapewnienia dostawy wody oraz Umowy o przyłączenie wraz z warunkami technicznymi można przystąpić do wykonania projektu technicznego przyłącza.
Uzgodniony przez ZUW Wschowa projekt przyłącza jest podstawą zgłoszenia do ZUW terminu rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego. Zakończenie robót dokumentowane jest protokołem odbioru końcowego oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej. Ostatnim etapem jest wypełnienie Wniosku o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę oraz podpisanie rzeczowej umowy.
Dokumenty wymagane przy podpisaniu Umowy o dostawę wody:
1. Dowód opłaty za wydane warunków technicznych przyłącza.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
3. Wniosek o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odbiór ścieków.

Wniosek o zawarcie umowy