KOMUNIKAT NR 18 dotyczy miejscowości Kandlewo …

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2019 r

W sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia

Z wodociągu publicznego w Kandlewie (gm. Wschowa, pow. Wschowski)

zaopatrującego miejscowości: Kandlewo, Kowalewo, Konradowo  Jędrzychowic

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranych w dniu 17 czerwca 2019 r. w stacji uzdatniania wody oraz w punkcie zlokalizowanym na sieci wodociągu publicznego w Kandlewie stwierdził przydatność wody do spożycia z w/w wodociągu.

bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) z uwagi na obecność po jedynych bakterii grupy coli.

Woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania okreśłone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)