radziej

ENERGIA ELEKTRYCZNA 2021

Ogłoszenie nr 565243-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.„Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy


Komunikat Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.

Zarząd Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną biuro we Wschowie oraz Oddziały Terenowe we Wschowie, Święciechowie i Rydzynie wstrzymują przyjmowanie interesantów do odwołania .Wszelkie sprawy należy załatwiać przez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną pod wskazane poniżej adresy :

Biuro obsługi we Wschowie ul. Nowopolna 5

Tel. 65 540 13 04

m.gwadera@zuw.wschowa.com.pl

m.strzabala@zuw.wschowa.com.pl

Oddział Terenowy Wschowa

Kierownik : Tel kom. 601541535

a.stankowiak@zuw.wschowa.com.pl

Oddział Terenowy Święciechowa

Tel. 65 533 03 35

Kierownik: Tel kom. 601541558

k.kolodziejczyk@zuw.wschowa.com.pl

Oddział Terenowy Rydzyna

Tel. 65 5388 605

Kierownik: Tel kom.  603687977

k.brzeskot@zuw.wschowa.com.pl

W sytuacjach koniecznego osobistego kontaktu należy uzgodnić spotkania telefonicznie.

Z poważaniem:
Prezes Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.

Grzegorz Brzeskot


PRZYŁĄCZA WOD-KAN

Zestawienie wymaganych dokumentów do podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i podpisania umowy o dostawę wody i odbiór ścieków.

 

1.Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan.
2.Wypełniony wniosek wraz z aktualną mapką poglądową z zasięgiem istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dostarczyć do ZUW we Wschowie Sp. z o.o. Po otrzymaniu Zapewnienia dostawy wody oraz Umowy o przyłączenie wraz z warunkami technicznymi można przystąpić do wykonania projektu technicznego przyłącza.
Uzgodniony przez ZUW Wschowa projekt przyłącza jest podstawą zgłoszenia do ZUW terminu rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego. Zakończenie robót dokumentowane jest protokołem odbioru końcowego oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej. Ostatnim etapem jest wypełnienie Wniosku o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę oraz podpisanie rzeczowej umowy.
Dokumenty wymagane przy podpisaniu Umowy o dostawę wody:
1. Dowód opłaty za wydane warunków technicznych przyłącza.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
3. Wniosek o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odbiór ścieków.

Wniosek o zawarcie umowy