OBSŁUGA KLIENTA

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Szanowni Państwo, Na podstawie art.13 ust.1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej RODO), informuję, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych –jest Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy ulicy Nowopolnej 5, 67-400 Wschowa

2.W sprawie związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa , tel. 65 540 13 04 , e-mail: m.gwadera@zuw.wschowa.com.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust, 1b, 1c i 1f RODO

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umów, w tym dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy , a także wywiązania się przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. z innych ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z umowy oraz przepisów prawa.

5.Odbiorcą danych osobowych będą organy administracji publicznej , sądy, organy ścigania, firmy informatyczne obsługujące systemy informatyczne oraz dostarczające firmie ; spółce oprogramowanie, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie , podmioty świadczące usługi prawne, audytorskie lub konsultingowe.

6.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a po tym czasie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. 

 8. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: m.gwadera@zuw.wschowa.com.pl lub na adres siedziby administratora.                                                                                           

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.                                                                                                     

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  jeżeli uważa , że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.                                         

   Z wyrazami szacunku

Grzegorz Brzeskot – Prezes Zarządu

PRZYŁĄCZA WOD-KAN

Zestawienie wymaganych dokumentów do podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i podpisania umowy o dostawę wody i odbiór ścieków.

 

1.Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan.
2.Wypełniony wniosek wraz z aktualną mapką poglądową z zasięgiem istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dostarczyć do ZUW we Wschowie Sp. z o.o. Po otrzymaniu Zapewnienia dostawy wody oraz Umowy o przyłączenie wraz z warunkami technicznymi można przystąpić do wykonania projektu technicznego przyłącza.
Uzgodniony przez ZUW Wschowa projekt przyłącza jest podstawą zgłoszenia do ZUW terminu rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego. Zakończenie robót dokumentowane jest protokołem odbioru końcowego oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej. Ostatnim etapem jest wypełnienie Wniosku o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę oraz podpisanie rzeczowej umowy.
Dokumenty wymagane przy podpisaniu Umowy o dostawę wody:
1. Dowód opłaty za wydane warunków technicznych przyłącza.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
3. Wniosek o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odbiór ścieków.

Wniosek o zawarcie umowy